ארגון יוצאי בילגוראיי בישראל,Bilgoraj Jewish survivors Organization - Israel,תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: thvital

Secondary Index of linkages to the site pages

טבלת קישוריות משנית לנושאי האתר

 

 

 

 

 

 

 


ארגון יוצאי בילגוראיי השני

The 2nd  Bilgoraj survivors organization in Israel

יהודי בילגוראיי של לפני מלחמת העולם השנייה

Bilgoraj Jews before WWII

 

ארבספלד

Arbesfeld

אוברהנד

Oberhand

בלימה'לע

Blimal'eh

ברגרפריינד, מיצנר [איצ'ה קובל ומשפחתו]

Bergerfraynd, Mitzner [Itche Koval and his family]

ברגשטיין, כצנלבוייגן, הורנדרקסלר, טייר, טננהולץ

Bergshtein Katzenelboigen Horndrexler Tayer and Tenenholtz

ברודר חיים

Bruder Chaim

ברון ישראל-יעקב ובתיה ומשפחתם

Bron Israel-Jakob and Batia and family

ברון מרדכי מכפר חבר ומשפחתו

Bron Mordechay from Kfar Habad

ברמן אהרן וגיטל ובני משפחתם

Berman Aharon and Gittel

ברפמן, קסנר

Brafman and Kasner

גדל

Gedl

גיטל מוישה איצ'ס

Gittel Moshe-Itches

ורשביאק וגרינאפל

Warszawiak and Grinapel

חינקל'ה

Chinkaleh

יחזקאל'ה

Yekhezkele

לייטר, פוקס, שוורדשרף

Laiter Fux and Shvertshaft

מרצר, פיירמן, שטרוזר, לקס, גליקליך, שפיטלניק

Merzer-Fierman-Shtruzer-Lax-Gliklich-Shpitalnik

פך, טוך

Peck, Touck

קופף, זלצמן

Kopf and Salzmann

קרוננברג, קורנבליט, גייסט, שברדשרף

Kronenberg-Korenblit-Gayst-Berlinner-Shverdsarf

שולמן, פנצרמן

Shulmann and Panzermann

שימעונל'ה

Shimonle

שרף

Sharf Moshe

 

 

 

 

 

תיאור: תיאור: תיאור: תיאור: previous2,בחזרה לדף הקודם